Контакт

ОШ ,, Слободан Бајић Паја”

Адреса: Главна 31, 22322 Нови Карловци, Инђија

Матични број: 08004021

ПИБ: 101488097

Број рачуна: 840-1376660-20

Мејл адреса: sbajicpaja@gmail.com

Тел./факс: 022/ 584-014